Wikimedia.ge is coming…

with No Comments

მალე აქ იქნება „ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფის“ ოფიციალური გვერდი.